تایم فریم؟

دربازار های مالی نمودار قیمت از دومحور قیمت و زمان تشکیل شده است ، هر نقطه در نمودار که میتواند شامل یک میله و یا یک کندل باشد بیانگر یک بازه زمانی است .
به مدت زمان سپری شده برای تشکیل یک میله یا یک کندل در نمودار تایم فریم می گوئیم.
در واقع تایم فریم زمان لازم برای تشکیل یک میله یا یک کندل در نمودار است که مقدار آن با توجه به نوع تحلیل ، استراتژی معامله و موارد دیگر میتواند مختلف باشد.

(میزان تایم فریم از یک دقیقه تا سالیانه متغیر می باشد )

به بیان دیگر هر میله یا کندل تغییرات قیمت در یک بازه زمانی معین راکه با انتخاب تایم فریم مشخص کرده ایم به ما نشان می دهد ، برای مثال اگر تایم فریم ما یک ساعته باشد هر میله یا کندل تغییرات قیمت در این مدت زمان را برای ما بیان می کند ؛ در واقع شما با انتخاب تایم فریم یک ساعته ، تغییرات قیمت در یک ساعت اخیر را با یک ساعت های قبل مقایسه میکنید.