حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک

سطوح داینامیک:

سطوح داینامیک سطوحی هستند که در نمودار قیمت و زمان در زمان های مختلف قیمت متفاوتی دارند ، به عبارتی این خطوط از اتصال کف یا سقف هایی بدست می آیند که باهم در یک سطح نیستند .

سطوح استاتیک:

این سطوح سطوحی هستند که در زمان های مختلف قیمت یکسانی دارند . و از اتصال کف یا سقف های قیمتی هم سطح بدست می آیند.
وجود سطوح حمایت و مقاوت در این دو نوع سطح ،حمایت و مقاومت ها را به دو دسته استاتیک و داینامیک تقسیم می کند.

 

بنابراین تفاوت مقاومت و حمایت استاتیک و داینامیک در این نکته است که سطوح استاتیک در زمان های گذشته اتفاق افتاده اند و دارای سابقه تاریخی اند و در طول زمان مقدار ثابتی دارند.
اما سطوح داینامیک سابقه قبلی ندارند و در گذشته اتفاق نیفتاده اند و با گذشت زمان مقدارشان متفاوت است.
به عبارتی دیگر حمایت و مقاومت های استاتیک در روندهای خنثی و حمایت و مقاومت های داینامیک در روندهای صعودی و نزولی اتفاق می افتند.