مفهوم حمایت و مقاومت و خطوط روند

حمایت و مقاومت:

خطوط حمایت و مقاومت یکی مباحث بسیار با اهمیت در تحلیل تکنیکال است ، می توان گفت تعیین این سطوح از ابتدایی ترین و اصلی ترین مطالبی است که یک تحلیل گر باید بیاموزد و شناخت دقیق و صحیح و بکارگیری آن بسیار مهم است.

 

خط (سطح) حمایت:

این سطح از اتصال چند نقطه کف قیمتی در نمودار بدست می آید ؛ هرگاه قیمت به آن برسد انتظار واکنش مثبت قیمت سهام به آن را داریم به عبارتی انتظار داریم که با رسیدن قیمت به این نقطه مقدار تقاضا به مقدار عرضه غلبه کند و شاهد تغییر جهت روند قیمتی باشیم.

خط (سطح) مقاومت:

این سطح از اتصال چند نقطه سقف قیمتی در نمودار بدست می آید ؛ هرگاه قیمت به آن برسد انتظار واکنش منفی قیمت سهام به آن را داریم به عبارتی انتظار داریم که با رسیدن قیمت به این نقطه شاهد غلبه عرضه به تقاضا باشیم و در نتیجه آن روند قیمتی تغییر کند و روند نزولی شود.

بطور کلی 3 نوع خط روند در تحلیل تکنیکال داریم:

خط روند نزولی، خنثی و صعودی
خطوط حمایت و مقاومت نیز با توجه به این سه خط روند به سه دسته تقسیم می‌شوند: نزولی، افقی و صعودی.

واکنش قیمت به نقاط حمایت و مقاومت :

هنگامی که یک منطقه حمایت یا مقاومت شناسایی شد، آن سطوح قیمت می توانند به عنوان نقاط ورود یا خروج بالقوه عمل کنند، زیرا وقتی قیمت به نقطه حمایت یا مقاومت می رسد، یکی از این دو کار را انجام می دهد:

1) بازگشت قیمت از سطح حمایت یا مقاومت
2) شکسته شدن حمایت و مقاومت تا زمان رسیدن به حمایت و مقاومت بعدی
چگونگی این واکنش به رفتار عرضه و تقاضا در آن نقاط بستگی دارد که در مقالات بعد به آن می پردازیم.